Župna crkva
sv. Petra i Pavla - Prišlin

Stara crkva gotičkog oblika spominje se u dokumentima do 1799. kao filijala župe Taborsko. U 19. st. započela je gradnja nove crkve o čemu je pisao župnik Ivan Petranović u Spomenici župe. Crkvu su gradili domaći majstori pod vodstvom graditelja Benjamin della Marine iz Italije. Gradnja crkve dovršena je 1841. a tijekom idućih godina dobila je inventar, oltare, propovjedaonicu, orgulje, koji je većim dijelom naručen u Beču i Grazu. Klasicističko pročelje crkve krase dva brokna kipa, sv. Petra i Pavla smještenih u niše.

..........................................................................................................................

Župna kurija Prišlin.
Jednokatna župna kurija u Prišlinu sagrađena je 1843. g koja je godina urezana na dovratnku ulaza. U građevinskom oblikovanju prati stil klasicizma.
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Župna crkva
Blažene djevice Marije - Taborsko

Župa Taborsko prvi put se spominje 1334. godine, ali se tada kao župna crkva spominje današnja kapela Sv. Vida, smještena podno castruma Vrbovec. Kapela Sv. Marije Taborske, koja se u narodu sve do danas naziva Majka Božja Taborska, sagrađena je u 15. stoljeću, a tijekom 17. i 18. stoljeća proširena je i dobiva barokni inventar. Sv. Marija Taborska postaje župnom crkvom 1679. godine, kao odraz promjena koje su nastale premještanjem centra događanja iz utvrđenoga grada Vrbovca u Mali Tabor.

Glavni patroni crkve bili su grofovi Ratkaji, vlasnici Malog Tabora, a obnova inventara crkve završena je postavom glavnog oltara 1748. godine čiji je donator bio grof Ivan Josip Rattkay. U središtu oltara je slika Majke Božje Taborske koju okružuje razigrana kompozicija kipova svetaca, anđela i biljnih ukrasa, a na samom vrhu se nalazi grb obitelji Rattkay, zdenac sa kotačem. U svetištu se nalaze freske koje je oslikao Antun Lerchinger, pripadnik lepoglavske slikarske škole Ivana Rangera.

U crkvi su grobnice obitelji Ratkaj, Benčić i Vukmanić te domaćih župnika. Oko crkve se još i danas vide ostatci obrambenih zidina, a do župnog dvora vodi jedinstveno natkriveno stubište.

Župna kurija Taborsko. Kurija župnog dvora sagrađena je 1798. kao jednokatnica pravokutnog tlocrta. U prizemlju je nadsvođena bačvastim svodom polukružnog presjeka s dubokim šiljatim susvodnicima, a hodnik je svođen češkim kapama.